BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/184/2020

z dnia: 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1.
1.  W Uchwale nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida wprowadza się następujące zmiany:
a)dotychczasowy § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
,,1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki ozn. nr geodezyjnym 374/3 - nieruchomość gruntową niezabudowaną, ozn nr geodezyjnym 369/6 o powierzchni 53 m2 położoną w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00012960/8’’
b) dotychczasowy § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Sprzedaż nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 369/6 ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 374/3, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lut 2020 10:28
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 559 razy