BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/191/2020

z dnia: 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. : Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rucianem-Nidzie Sp. z o. o. w postaci prawa własności następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida o łącznej wartości 3.087.806,50 zł. (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześć zł. 50 gr.):


- nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze  55/2 o powierzchni 18 839 m2 położonej w miejscowości Ruciane-Nida, przy ul. Leśnej 10, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy  130,00 m2
i powierzchni użytkowej  119,10 m2, budynkiem przepompowni o powierzchni zabudowy 85,10 m2 i powierzchni użytkowej 136,94 m2 oraz budynkiem sprężarek, prasy i warsztatu o powierzchni zabudowy 130,00 m2
i powierzchni użytkowej 139,49 m2 - łączna powierzchnia budynków: 415,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze  OL1P/00017861/9;
- nieruchomość oznaczona jako  działka o numerze 582 położona w obrębie  miejscowości Ruciane-Nida, przy ul. Akacjowej, o powierzchni 1170 m2 oraz działkę 221/2 o powierzchni 170 m2, budynek o powierzchni zabudowy 130,00 m2 i powierzchni użytkowej 118,98 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00012965/3; 
- nieruchomość oznaczona jako działka o numerze 342/2 położoną w obrębie Ukta o powierzchni 443 m2 oraz działka 342/3 o powierzchni 10714 m2, zabudowane budynkiem o powierzchni zabudowy 224,00 m2
i powierzchni użytkowej 212,40 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą o numerze OL1P/00013285/9;
- nieruchomość oznaczona jako działka o numerze 161/1 położona w Rucianem-Nidzie, przy ul. Słowiańskiej
o powierzchni 596 m2, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 15 m2 i powierzchni użytkowej 14,53 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00014781/3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 kwi 2020 11:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 540 razy