BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/195/2020

z dnia: 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida pn. " Program Dobrowolnych Odejść w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida".

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 30 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Wprowadza się dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli określone w Regulaminie "Programu Dowolnych Odejść w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida" stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 kwi 2020 12:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 559 razy