BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/84/2008

z dnia: 23 października 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na lokal mieszkalny z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu i takim samym udziałem we współwłasności budynków gospodarczych posadowionych na tym gruncie, stanowiących własność Waldemara i Krystyny małżonków Jeromin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity – Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz.2603/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę:
- lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mazurskiej 7 w Rucianem-Nidzie, o powierzchni użytkowej 58,44 m2 z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym o pow. 8,19 m2 wraz z udziałem wielkości 321/1000 części we współwłasności części wspólnych budynku i prawie własności działek ozn. nr geod. 92/5, o pow. 261 m2, ozn. nr geod. 87/26, o pow. 466 m2 i ozn. nr geod. 96/3, o pow. 8 m2, położonych w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej i Bocznej, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida
na
- lokal mieszkalny nr nr 15 przy ul. Słowiańskiej 15 w Rucianem-Nidzie, o powierzchni użytkowej 42,80 m2, wraz ze współużytkowaniem wieczystym trwającym do dnia 5 grudnia 2089 roku udziału wielkości 42,80/754,05 części w działce gruntu ozn. nr geod. 161/9, o pow. 1.388 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej,
- udział wynoszący 1/16 część we współużytkowaniu wieczystym trwającym do 5 grudnia 2089 roku działki gruntu ozn. nr geod. 161/10, o pow. 913 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej i taki sam udział we współwłasności posadowionych na niej budynków gospodarczych, stanowiących własność Waldemara i Krystyny małżonków Jeromin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 28 października 2008 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 13:25
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1707 razy