BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/253/2020

z dnia: 14 września 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 144.099,74 zł zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.539.874,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.930.059,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.266.362,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.  Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 40.494.008,68 zł w tym:  dochody majątkowe: 5.399.634,38 zł; dochody bieżące: 35.094.374,30 zł
2. Plan wydatków ogółem – 48.417.081,74 zł w tym:  wydatki majątkowe: 15.426.671,23 zł; wydatki bieżące: 32.990.410,51 zł
§ 3.  Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 14.861.671,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.  Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.923.073,06 zł, zostanie pokryty: 
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.538.583,91 zł;
2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w wysokości 84.489,15 zł;
3) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł.
§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.623.071,46 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.699.998,40 zł zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7.  Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.” zgodnie z załącznikiem 
nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8.  W Uchwale Nr XVIII/159/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2020r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na:
1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.300.000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 2.699.998,40 zł.”
§ 9. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 wrz 2020 10:08
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 439 razy