BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/259/2020

z dnia: 30 września 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. użytkowej 56,10 m² usytuowanego w budynku nr 24 w ob. Śwignajno, gm. Rucianem-Nidzie wraz pomieszczeniami przynależnymi dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00030483/2   wraz  z udziałem wielkości 41/100 części w gruncie, ozn. nr geod. 3363/27, o pow. 683 m² dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00026232/7 i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 paź 2020 12:21
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 417 razy