BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/262/2020

z dnia: 28 października 2020 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz  szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania - wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowy pkt 5. otrzymuje następujące brzmienie: 
"5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w trybie decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, w oparciu
o wywiad środowiskowy prowadzony przez pracownika socjalnego oraz o dowody o dochodach i stanie zdrowia". 
2) dotychczasowy pkt 8. otrzymuje następujące brzmienie:
"8. Jednostkowy koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez opiekuna ośrodka ustala Dyrektor w oparciu o kalkulację kosztów."
3) dotychczasowy pkt 10. otrzymuje następujące brzmienie: 
"10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w całości lub częściowo zwalnia z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług ze względu na:
- zdarzenia losowe, 
- ponoszenie wysokich kosztów leczenia, stosowania diety, korzystania z dodatkowo płatnych usług leczniczych.
4) dotychczasowy pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:
"11. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie pobierana za każdy miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie decyzji wydanej  przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie. 
5) dotychczasowy koszt usługi opiekuńczej w domu podopiecznego otrzymuje następujące brzmienie:
- roczny koszt usługi (1 opiekunki)                                      48.576,00 zł. 
- liczba godzin w roku  (12 m-cy z 176 godzin)                   2.112 godzin 
- koszt 1 godziny usługi  (48.576,00 zł. : 2.112 godzin)       23 zł. 
6) dodaje się KALKULACJĘ  kosztu specjalistycznej usługi opiekuńczej w domu podopiecznego, która otrzymuje brzmienie: 
- roczny koszt usługi (1 opiekunki)                                      63.360,00 zł.
- liczba godzin w roku (12 m-cy z 176 godzin)                    2.112 godzin
- koszt 1 godziny usługi (42.240,00 zł. : 2.112 godzin)        30 zł.
    
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 lis 2020 11:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 387 razy