BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/272/2020

z dnia: 14 grudnia 2020 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219
ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 41.026.388,03 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35.459.116,56 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.567.271,47 zł.
§ 2. 
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 40.696.223,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące
w wysokości 32.539.226,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.156.996,17 zł.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku,  zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 330.164,95 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 330.164,95 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.339.835,05 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.670.000,00 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
§ 6. 
1. Ustala się dochody w kwocie 349.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 299.000,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.192.563,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki
w kwocie 2.192.563,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. 
1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:       dochody –  274.680,00 zł;       wydatki –  274.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości –81.400,00 zł,
2) celową w wysokości  – 99.700,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 12. Wydatki budżetu na 2021r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 302.085,93 zł,
w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 302.085,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 13. 
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów
zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania:
a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;
b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem
przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;
c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale.
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 14:59
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 401 razy