BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/70/2008

z dnia: 30 września 2008 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.950.176,00 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.950.176,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

600-60095 § 2009

-

235 430,00   

 

235 430,00   

750-75095 § 2009

-

156 306,00   

 

156 306,00   

801-80101 § 2009

-

498 750,00   

 

498 750,00   

900-90001 § 2009

-

1 059 690,00   

 

1 059 690,00   

RAZEM:

-

1 950 176,00   

 

1 950 176,00   2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

600-60095 § 6059

 

235 430,00   

 

235 430,00   

750-75095 § 6059

 

156 306,00   

 

156 306,00   

801-80101 § 6059

 

498 750,00   

 

498 750,00   

900-90001 § 6059

 

1 059 690,00   

 

1 059 690,00   

RAZEM:

 

1 950 176,00   

 

1 950 176,00   

§ 2

W Uchwale Nr XXIV/63/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 sierpnia 2008r. skreśla się paragraf 3.

§ 3

§ 2 ust. 2 Uchwały Nr XIX/1/2008 Rady Gminy Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie:
„Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4.222.304,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

§ 2 ust. 3 Uchwały Nr XIX/1/2008 Rady Gminy Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie:
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 23.826.806,92 zł
2. Plan wydatków ogółem 22.526.806,92 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega rozplakatowaniu*.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

* - rozplakatowano dnia 2 października 2008r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 17:54
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1872 razy