BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/277/2020

z dnia: 14 grudnia 2020 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 , art. 51 ust. 4,5 i art. 97 ust. 1,1a i 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osób bezdomnych, dla których gminą właściwą jest Gmina Ruciane-Nida. 
§ 2. 
1. Miesięczna odpłatność za pobyt osoby bezdomnej dla tej osoby w schronisku dla bezdomnych lub ośrodku dla bezdomnych  z usługami opiekuńczymi ustalana jest według następujących zasad:
1) dla schroniska dla osób bezdomnych w granicach określonych poniższą tabelą:

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wyrażona  jako % dochodu świadczeniobiorcy
1 do 100 % 30 %
2 powyżej 100 % -  150% 40%
3 powyżej  150 % -  200% 50%
4 powyżej  200% 60%

 

2) dla schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  w granicach określonych poniższą tabelą: 

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wyrażona  jako % dochodu świadczeniobiorcy
1 do 100 % 50 %
2 powyżej 100 % -  150% 60%
3 powyżej  150 % -  200% 70%
4 powyżej  200% 80%

 

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i  mnożąc uzyskaną stawkę  odpłatności za jeden dzień przez liczbę dni  faktycznego pobytu. 
§ 3. 
1. Odpłatność za tymczasowy pobyt w schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za każdy dzień pobytu. 
2. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przyjmując za podstawę: liczbę dni faktycznego pobytu pomnożoną przez stawkę dzienną. 
§ 4. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
1. Częściowe zwolnienie z opłat na okres nie dłuższy niż 3 miesiące jest możliwe w przypadku wnioskodawcy. który przedstawi zaświadczenie lekarskie (lekarza POZ lub specjalisty) o chorobie przewlekłej wymagającej przyjmowania leków stałych oraz leczenia specjalistycznego.  Wydatki na leki stałe muszą przekraczać 20 % dochodu wnioskodawcy za ostatnie 3 miesiące. 
2. Całkowite zwolnienie z opłat jest możliwe w przypadku wnioskodawcy, który przedstawi zaświadczenie lekarskie od lekarza  specjalisty o chorobie przewlekłej wymagającej przyjmowania leków stałych oraz leczenia specjalistycznego. Wydatki na leki stałe muszą przekraczać 30%  dochodu wnioskodawcy za ostatnie 3 miesiące. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6. Uchyla się w całości Uchwałę  Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr XXXII/270/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.  
w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych  oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 sty 2021 10:42
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 391 razy