BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/279/2020

z dnia: 14 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ruciane-Nida

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2020 r . poz. 310 ze zm.), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyznacza się aglomerację Ruciane-Nida, położoną w powiecie piskim, o równoważnej liczbie mieszkańców 9 950 RLM, z oczyszczalnią ścieków w m. Ruciane-Nida, obejmującą swym zasięgiem miasto Ruciane-Nida oraz następujące miejscowości z terenu gminy Ruciane-Nida: Wygryny, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Końcewo, Piaski, Wejsuny, Warnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo, Wojnowo, Osiniak-Piotrowo, Wólka, Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Ładne Pole, Zameczek, Iwanowo, Kokoszka.

§ 2.
Opis aglomeracji Ruciane-Nida stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1 oznaczone są na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4.
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr III/60/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ruciane-Nida oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. 2015, poz. 389), zmienionej uchwałą XXI/496/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2016 r. oraz uchwałą nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 04 marca 2020 r., która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). 
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 sty 2021 11:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 371 razy