BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/354/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: wniesienia dopłaty do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h„  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. : Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 178 § 1 ustawy z dnia  15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. : Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z poźn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Ruciane-Nida w terminie do dnia 30 września 2021 r. dopłaty w wysokości 202.984,47 zł. (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 47/100) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej spółki za rok 2020. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 10:45
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 583 razy