BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/355/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rucianem-Nidzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z poźn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na połączenie spółek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rucianerm-Nidzie Sp. z o.o.
2. Połączenie spółek komunalnych nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rucianem-Nidzie (spółka przejmowana)  na Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. (spółka przejmująca)  w trybie art. 492 §1 pkt 1ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 11:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 621 razy