BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/361/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części   nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, oznaczonej nr 229/308 o pow. 9 m², z przeznaczeniem pod kiosk handlowy na okres do 3 lat. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 13:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 411 razy