BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/395/2021

z dnia: 29 listopada 2021 r.
w sprawie: opłaty miejscowej


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz.Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2013 r., poz. 95) Rada Miejska Ruciane-Nida – uchwala,  co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2013r., poz.95).
§ 2. Opłata miejscowa wynosi 2,30 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu od jednej osoby fizycznej przebywającej na terenie miejscowości, o których mowa w §1 uchwały.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowości, o których mowa w §1 uchwały w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
3. Pobrane opłaty inkasent przekazuje w całości na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - raz w miesiącu do dnia 5 następnego miesiąca.
§ 4. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie:
1. w wysokości 20 % sumy zainkasowanych opłat w portach i na polach namiotowych,
2. w wysokości 10 % sumy zainkasowanych opłat w pozostałych miejscach poboru.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie opłaty miejscowej.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. 
 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2021 12:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 581 razy