BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/398/2021

z dnia: 29 listopada 2021 r.
w sprawie: zasad ustalania diet radnym i sołtysom.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  oraz  §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 27 października 2021 r.  w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu Gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne diety radnym Rady Miejskiej Ruciane-Nida w wysokości:
1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej -  50 % dwukrotności kwoty bazowej,
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej  -  35 %  dwukrotności kwoty bazowej,
3. Przewodniczącemu komisji Rady Miejskiej - 33 % dwukrotności kwoty  bazowej,
4. Radnemu -  28 % dwukrotności kwoty bazowej.
§ 2. Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej dieta radnego w danym miesiącu ulega zmniejszeniu o 10%.
§ 3. Sołtysom oraz przewodniczącym zarządu osiedli za udział w sesjach oraz pracach organizowanych przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy przysługuje dieta w wysokości 8 % dwukrotności kwoty bazowej.
§ 4. Ustalenie diet radnych według regulacji wprowadzonych nieniejszą uchwałą ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/391/2017  Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad ustalania diet radnym i sołtysom.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2021 13:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 466 razy