BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/407/2021

z dnia: 15 grudnia 2021 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 42.149.528,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31.438.936,96 zł,  dochody majątkowe w wysokości 10.710.591,80 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 42.634.818,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.220.457,71 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.414.360,67 zł.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku,  zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 485.289,62 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.131.289,62 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.646.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 433.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
2. Ustala się wydatki w kwocie 494.329,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 108.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.043.750,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.043.750,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:  dochody –  393.560,00 zł;  wydatki –  393.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości –85.200,00 zł,
2) celową w wysokości  – 81.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 12. Wydatki budżetu na 2022r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 264.263,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 264.263,11 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10.
§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów
zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania:
a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;
b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem
przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;
c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale.
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2021 07:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 589 razy