BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIIII/419/2021

z dnia: 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 - 2028 przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/271/2020 z dnia 14 grudnia 2020r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2021-2028.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2021 14:00
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 330 razy