BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/420/2021

z dnia: 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 119.989,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 115.989,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 513.558,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 509.558,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 45.033.168,45 zł w tym: dochody majątkowe: 8.298.499,77 zł dochody bieżące: 36.734.668,68 zł
2. Plan wydatków ogółem – 45.435.386,84 zł w tym: wydatki majątkowe: 12.338.916,82 zł wydatki bieżące: 33.096.470,02 zł
§ 3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.” zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2021 14:02
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 336 razy