BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/137/2007

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko w miejscowości Wólka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 19997r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wólka w następujących wysokościach:

Kod
Odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto zł unieszkodliwienie 1Mg

200301

Niesegregowane (zmieszanie) odpady komunalne

78,00

200303

Odpady z czyszczenia ulic i placów

78,00

200307

Odpady wielkogabarytowe

78,00

200399

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

78,00

200202

Gleba, ziemia i kamienie

78,00

200201

Odpady ulegające biodegradacji

78,00

200302

Odpady z targowisk

78,00Kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz. 1206)

§ 2

Opłata za przyjmowanie odpadów segregowanych rodzajowo (tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura) wynosi 50% stawki opłat za składowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

§ 3

Do stawki opłat za unieszkodliwienie 1Mg odpadów wyszczególnionej w § 1 wliczana jest opłata za korzystanie ze środowiska określona Obwieszczeniem Ministra Środowiska na dany rok. Do stawki należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług wg obowiązującej stawki.

§ 4

W przypadku awarii urządzenia wagowego ustalone w § 1 stawki opłat przeliczane będą według wskaźnika 0,12 Mg/m³.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2008 18:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1657 razy