BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIX/545/2022

z dnia: 28 listopada 2022 r.
w sprawie: zmiany uchwały w  sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nauczycieli, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLII/290/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia  regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wygrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych  warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz.3758 z późn. zm.) dotychczasowy  § 9. Tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie:
Lp. Stanowisko  Miesięcznie w złotych
         od                   do 
1.

1. Dyrektor szkoły (placówki) liczącej do 10 oddziałów.

2. Dyrektor szkoły (placówki) liczącej powyżej 10 oddziałów. 

 


           
 1000             1500

 1500              2000

2. Wychowawca oddziału przedszkolnego, klasy szkoły podstawowej. 300
3. Opiekun stażu, mentor.               90
od każdego nauczyciela odbywającego staż, przygotowanie do zawodu nauczyciela lub dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 gru 2022 11:27
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 100 razy