BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIX/549/2022

z dnia: 28 listopada 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 100 m2, ozn. nr geodezyjnym 105 położonej w obr. geod. Osiniak, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00013035/2. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 gru 2022 12:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 98 razy