BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIX/550/2022

z dnia: 28 listopada 2022 r.
w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r.   Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j.:Dz. U. z  1990r., Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem geodezyjnym 13/8 o powierzchni 446 m², położonej w obrębie Szeroki Bór, gm. Ruciane-Nida.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 gru 2022 12:21
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 88 razy