BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIX/551/2022

z dnia: 28 listopada 2022 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1452 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta 
i Gminy Ruciane-Nida:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej – 22,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 13,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na powadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego-  9,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- garaży – 7,22 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- budynków gospodarczych – 5,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
2. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12   stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,65 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m² powierzchni gruntów, z wyjątkiem:
- gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem „Bi” oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone symbolem „Bz” - 0,54 zł od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,71 zł od 1 m² powierzchni.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/396/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 gru 2022 12:35
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 178 razy