BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIX/552/2022

z dnia: 28 listopada 2022 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:  
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Ruciane-Nida: 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

 
Poz. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)  Stawka podatku (w złotych) 
1 Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  842
2 Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1142
3 Powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton  1285

 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 
Poz. 


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 


Stawka podatku (w złotych) 


Nie mniej niż 


Mniej niż 


Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 


Inny system zawieszenia osi jezdnych 


DWIE OSIE 


1 


12 


13 


1221


1338


2 


13 


14 


1267


1369


3 


14 


15 


1335


1455


4 


15 


..... 


1644


1825


TRZY OSIE 


5 


12 


17 


1413


1484


6 


17 


19 


1554


1718


7 


19 


21 


1718


1864


8 


21 


23 


1864


2009


9


23


25


2156


2293


10 


25 


..... 


2156


2293


CZTERY OSIE I WIECEJ 


11 


12 


25 


1997


1997


12 


25 


27 


1997


2426


13 


27 


29 


2426


2854


14


29


31


2854


3569


15 


31 


..... 


2854


3569

 

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1426 zł. 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
Poz. 


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 


Stawka podatku (w złotych) 


Nie mniej niż 


Mniej niż 


Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 


Inny system zawieszenia osi jezdnych 


 


DWIE OSIE


1 


12 


18 


1712


1712


2 


18 


25 


1712


2141


3 


25 


31 


1712


2426


4 


31 


..... 


2569


2854


 


TRZY OSIE I WIĘCEJ


5 


12 


40 


2569


2854


6 


40 


..... 


2854


3709

 

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 963 zł. 
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:  

 
Poz. 


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 


Stawka podatku (w złotych) 


Nie mniej niż 


Mniej niż 


Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 


Inny system zawieszenia osi jezdnych 


JEDNA OŚ 


1 


12 


18 


999


999


2 


18 


25 


999


999


3 


25 


..... 


999


1142


DWIE OSIE 


4 


12 


28 


1142


1142


5 


28 


33 


1142


1426


6 


33 


38 


1426


2141


7 


38 


..... 


1997


2854


TRZY OSIE I WIĘCEJ 


8 


12 


38 


1426


1712


9 


38 


..... 


1712


2141

 

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1285 zł, 
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2141 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/397/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 gru 2022 12:56
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 111 razy