BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LX/560/2022

z dnia: 15 grudnia 2022 r.
w sprawie: rozszerzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 1  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Piszu, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. 
1. Rozszerza się cmentarz komunalny położony w miejscowości Ruciane-Nida przy ulicy Cichej  o działki gruntu o numerach geodezyjnych  3107/22, 3107/23 i 3107/24, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, które są objęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida ul. Cicha zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 28 kwietnia 2017 r. poz. 2074) z przeznaczeniem, jako teren na powiększenie istniejącego cmentarza. 
2. Granice terenu przeznaczonego pod rozszerzenie cmentarza oznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 gru 2022 13:02
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 85 razy