BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/14/02

z dnia: 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.027.219,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 724.029,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
  2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 23.347,00 zł,
  3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł.

§ 2

 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.394.719,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  1. wydatki bieżące kwotę 10.660.078,00 zł, w tym na:
   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.657.941,00 zł,
   2. dotacje 528.000,00 zł,
   3. wydatki na obsługę długu gminy 550.000,00 zł,
  2. wydatki majątkowe 1.734.641,00 zł, w tym:
   1. wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 1.734.641,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6, Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 1.734.641,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 3

  Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 724.029,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
 2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 200.000,00 zł,

§ 4

 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 956.000,00 zł są:
  1. kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz źródła finansowania deficytu budżetowego, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. Nr 3.
 3. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 5

 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:
  1. zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6

  Uchwala się dotacje dla:
 1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 399.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 10.
 2. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 89.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8

  Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
 1. zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.
 2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień między §§ wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami - kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 9

Burmistrz Miasta i Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 10

 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2003.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1935 razy