BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXII/570/2023

z dnia: 30 stycznia 2023 r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 późn. zm.), w związku z  uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2022 r., poz.1287)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Podwyższa się do 200 % kwoty dochodów, o których mowa  w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2019 - 2023. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2023 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 226 razy