BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXII/571/2023

z dnia: 30 stycznia 2023 r.
w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem- Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2.

Na podstawie  art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40), po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2023 r. likwiduje się Liceum Ogólnokształcące w Rucianm-Nidzie ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida. 
§ 2. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Gmina Ruciane - Nida. Majątek likwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Dokumentację zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:12
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 216 razy