BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXII/573/2023

z dnia: 30 stycznia 2023 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/321/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j.:Dz.U. z 2023 r. poz. 40)  i art. 13 ust.1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  oraz art. 52 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/321/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida wprowadza się następujące zmiany:
W § 2 uchwały dodaje się ustęp 2 w poniższym brzmieniu:
 "2. Kwota ustalona w ust. 1 podlega waloryzacji w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2082)".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:21
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 206 razy