BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXII/576/2023

z dnia: 30 stycznia 2023 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz.2000) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Rada Miejska Ruciane-Nida po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów zawartych w skardze Pana M.G. na  Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie dotyczącej nie zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego  art. 220 i art. 39 (przy rozpatrywaniu sprawy dodatku do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych) uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:55
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 220 razy