BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/94/2008

z dnia: 27 listopada 2008 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie - 590,00 zł
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00 zł
  c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 900,00 zł
 2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 3. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
  (w tonach)

  Stawka podatku
  (w złotych)

  Nie mniej niż

  Mniej niż

  Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  Dwie osie

  12

  13

  856,00

  938,00

  13

  14

  888,00

  958,00

  14

  15

  936,00

  1020,00

  15

  ...

  1152,00

  1278,00

  Trzy osie

  12

  17

  990,00

  1040,00

  17

  19

  1090,00

  1204,00

  19

  21

  1204,00

  1306,00

  21

  23

  1306,00

  1408,00

  23

  1510,00

  1608,00

  Cztery osie i więcej

  12

  25

  1400,00

  1400,00

  25

  27

  1400,00

  1700,00

  27

  29

  1700,00

  2000,00

  29

  2000,00

  2500,00

 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1000,00 zł
 5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12,00 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
 6. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w  tonach)

  Stawka podatku
  (w złotych)

  Nie mniej niż

  Mniej niż

  Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  Dwie osie

  12

  18

  1200,00

  1200,00

  18

  25

  1200,00

  1500,00

  25

  31

  1200,00

  1700,00

  31

  ...

  1800,00

  2000,00

  Trzy osie

  12

  40

  1800,00

  2000,00

  40

  ...

  2000,00

  2600,00

 7. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,00 ton do poniżej 12,00 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 700,00 zł
 8. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
 9. liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

  Stawka podatku
  (w złotych)

  Nie mniej niż

  Mniej niż

  Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  Jedna oś

  12

  18

  700,00

  700,00

  18

  25

  700,00

  700,00

  25

   

  700,00

  800,00

  Dwie osie

  12

  28

  800,00

  800,00

  28

  33

  800,00

  1000,00

  33

  38

  1000,00

  1500,00

  38

   

  1400,00

  2000,00

  Trzy osie i więcej

  12

  38

  1000,00

  1200,00

  38

   

  1200,00

  1500,00

 10. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
  a) do 15 miejsc włącznie - 800,00 zł
  b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc - 900,00 zł
  c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1500,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII/126/2007 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2008 12:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2114 razy