BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/93/2008

z dnia: 27 listopada 2008 r.
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokościach ustalonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki, grunty i budowle stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury,
  2. grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze.

§ 3

  1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu wsi w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Ruciane – Nida.
  3. Za pobór podatku od nieruchomości ustala się prowizję dla sołtysów w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.
  4. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida w ciągu 3 dni od daty pobrania.
  5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i niewpłacony w terminie na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVII/125/2007 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2008 12:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2112 razy