BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/578/2023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 40 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 72.331,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 59.700,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 87.344,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 74.714,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 47.053.896,60 zł w tym: dochody majątkowe: 13.585.083,06 zł dochody bieżące: 33.468.813,54 zł
2. Plan wydatków ogółem – 55.225.571,02 zł w tym: wydatki majątkowe: 24.192.829,77 zł wydatki bieżące: 31.032.741,25 zł
§ 3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.”,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 mar 2023 13:15
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 46 razy