BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/579/2023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu.

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j.: DZ.U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Udziela się Powiatowi Ełckiemu pomocy finansowej  w formie dotacji celowej w wysokości 7 000 zł.  (słownie: siedem tysięcy złotych) w celu prowadzenia w 2023 r. przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida. 

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Powiatem Ełckim. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 mar 2023 13:24
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 274 razy