BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/580/20023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030.

Na podstawie art. 10g ust. 1 i ust. 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1, art.9 pkt 6 ustawy z dna 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 mar 2023 14:26
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 305 razy