BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/587/2023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości —Pólko.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) i art. 8 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości —Pólko.
§ 2.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 mar 2023 09:20
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 177 razy