BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/588/2023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę rodzaju miejscowości w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) oraz art. 8 ust. 1-2 i ust 4 pkt 1, 3-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1443), a także zgodnie z § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1368) Rada Miejska Ruciane-Nida  uchwala, co następuje:

§ 1.
Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw rodzaju miejscowości znajdujących się w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części t.j.:

1) z Majdan - część wsi Wojnowo na: Majdan - kolonia
2) z Bartlewo – przysiółek wsi Iznota na: Bartlewo  – osada
3) z Gąsior – przysiółek wsi Iznota na: Gąsior - osada
4) ze Śwignajno Małe – przysiółek wsi Ładne Pole na: Śwignajno Małe - wieś
5) ze Śwignajno Wielkie – przysiółek wsi Ładne Pole na: Śwignajno Wielkie - kolonia

§ 2.
Treść wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 mar 2023 09:25
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 280 razy