BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIV/591/2023

z dnia: 15 marca 2023 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr LXIII/590/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i  art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)  raz art. 81 ustawy z dnia 23 lica 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zbytkami (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
Uchyla się Uchwałę Nr LXIII/590/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 lutego  2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 mar 2023 13:43
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 95 razy