BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIV/592/2023

z dnia: 15 marca 2023 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Ruciane-Nida.
§ 2. 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach może obejmować nakłady konieczne na prace w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 3. 
Z budżetu Gminy Ruciane-Nida mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli:
1) jest dostępny publicznie;
2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Ruciane-Nida;

§ 4. 
O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 5. 
1. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności - stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy określonym w paragrafie 7 niniejszej uchwały:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
3) Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r. 
§ 6. 

1. Dotacja z budżetu Gminy Ruciane-Nida, w zakresie określonym w § 2, może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków budżetu Gminy Ruciane-Nida i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 7. 
1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację.
2. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 8. 
1. Wnioski, o których mowa w § 7 składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida:
1) w terminie do 31 marca danego roku - na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku,
2) w terminie do 15 września danego roku - na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następnym.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
3. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
4. Wnioski załatwione negatywnie nie podlegają zwrotowi.

§ 9. 
1. Ocena formalna polega na:
1) sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wniosku oraz załączników do wniosku,
2) sprawdzeniu zgodności wnioskowanego zakresu prac z katalogiem nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2. Dotacje na wniosek Burmistrza Gminy Ruciane-Nida przyznaje Rada Miejska Ruciane-Nida w drodze uchwały, w której określa:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2) nazwę zadania: zakres prac lub robót na wykonanie których przyznano dotację,
3) kwotę przyznanej dotacji.
3.Uchwała, o której mowa w ust. 2 stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem.

§ 10. 
Rozliczenie dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 12. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 mar 2023 13:54
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 286 razy