BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/92/2008

z dnia: 27 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.17 i art. 19 pkt 1 lit.b i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,80 zł pobieranej za pobyt w miejscowościach położonych na terenie Gminy Ruciane - Nida.

§ 2

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

§ 3

  1. Opłatę miejscową pobierają:
    1. od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, portach, obozowiskach turystycznych, polach namiotowych, kwaterach prywatnych ich właściciele, kierownicy tych zakładów bądź pracownicy recepcji jako inkasenci. Pobór opłaty miejscowej nastąpi na podstawie zawartej umowy.
    2. od osób innych niż wymienione w pkt. 1 przebywających na terenie wsi – sołtysi.
  2. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie:
    1. w wysokości 10 % sumy zainkasowanych opłat;
    2. w wysokości 20% sumy zainkasowanych opłat na polach namiotowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVII/127/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2008 r.

§ 6

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty miejscowej od 1 stycznia 2009 r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2008 11:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1939 razy