BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/91/2008

z dnia: 27 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności w 2009r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i art.19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:

§ 1

    Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:
  1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki dot. producentów płodów rolnych 5,00 zł
  2. Przy sprzedaży z namiotu lub straganu o pow. do 10m2 13,00 zł
  3. Przy sprzedaży ze stoiska 13,00 zł
  4. Przy sprzedaży z namiotu lub straganu o pow. 10m2 - 20m2 19,00 zł
  5. Przy sprzedaży z namiotu lub straganu o pow. powyżej 20m2 23,00 zł
  6. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 19,00 zł
  7. Przy sprzedaży z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku od nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego 11,00 zł

§ 2

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wykaz i wynagrodzenie inkasentów określa oddzielna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Traci moc uchwała XVII/128/2007 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na rok 2008.

§ 6

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2009 r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2008 11:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1737 razy