BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXVII/617/2023

z dnia: 29 maja 2023 r.
w sprawie: nadania nazwy mostowi w ciągu drogi gminnej Nr 172003N w Gminie Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z  2023 r. poz. 40 ze zm.)  Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Mostowi znajdującemu się w ciągu drogi gminnej Nr 172003N w Gminie Ruciane - Nida, nadaje się nazwę imienia Stanisława Dąbkowskiego. 
§ 2. Położenie mostu, o którym mowa w §1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/598/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie  nadania nazwy mostowi w ciągu drogi gminnej Nr 172003N w miejscowości Wojnowo, Gmina  Ruciane - Nida.
§ 5. Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 cze 2023 13:57
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 226 razy