BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIX/629/2023

z dnia: 20 lipca 2023 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 170.603,72 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 232.671,72 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 62.068,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 50.748.632,85 zł w tym: dochody majątkowe: 15.933.364,32 zł dochody bieżące: 34.815.268,53 zł
2. Plan wydatków ogółem – 59.171.729,26 zł w tym: wydatki majątkowe: 26.882.790,84 zł wydatki bieżące: 32.288.938,42 zł
§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sie 2023 11:25
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 192 razy