BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIX/634/2023

z dnia: 20 lipca 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki ozn. nr geodezyjnym 103/17 - nieruchomość gruntową, ozn nr geodezyjnym 103/44 o powierzchni 58 m² położoną w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi  księgę wieczystą nr OL1P/00013038/3.
2. Sprzedaż nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 103/44 ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 103/17, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sie 2023 11:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 196 razy