BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 11.08.2023 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości dochodów budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 11 w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.) – zarządzam, co następuje:
§1.


  1. Ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta księgowości dochodów budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
  2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Ustalam zamieszczenie ogłoszenia o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Określam termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 10 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.


§2.


  1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko referenta
    księgowości dochodów budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida, w składzie:

a) Ewa Kozicka - przewodnicząca komisji,

b) Wioletta Jaworska – Bastek – członek komisji,

c) Małgorzata Kaczmarczyk - członek komisji,

d) Wioleta Moroz – członek komisji,

e) Michalina Cwalińska – członek komisji.


  1. Regulamin pracy komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a postępowanie zostaje zamknięte z dniem wyłonienia kandydata rekomendowanego do zatrudnienia.


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                               /-/ Piotr Feliński

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                 Ruciane - Nida

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 sie 2023 13:30
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 286 razy