BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXX/636/2023

z dnia: 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Stawiski zadań Gminy Ruciane-Nida z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 74 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida porozumienia z Gminą Stawiski w przedmiocie powierzenia Gminie Stawiski realizacji zadania własnego Gminy Ruciane -Nida w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. 
§ 2. Przyjęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ruciane - Nida a Gminą Stawiski. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 wrz 2023 08:08
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 172 razy