BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXX/637/2023

z dnia: 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. 
1.1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Ruciane–Nida.
2.2. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida występuje do osób zarządzających podmiotami, o których mowa w art. 9 ust. 3, 3a lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o wyznaczenie osób do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zwanym także „Zespołem”.
3.3. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie zarządzenia powołuje do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, 3a lub 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, imiennie wskazanych.
§ 2. 
1.1. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida odwołuje członka Zespołu:
1) na wniosek członka Zespołu,
2) na wniosek podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem,
2.2. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego skutkuje koniecznością powołania nowego członka, przedstawiciela tego samego podmiotu. Podmiot wskazuje nowego przedstawiciela na członka Zespołu Interdyscyplinarnego, który powołany zostaje do Zespołu Interdyscyplinarnego w trybie określonym w § 1 ust. 3. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane–Nida.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej Ruciane–Nida z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rucianem – Nidzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 wrz 2023 08:28
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 188 razy