BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/2/2009

z dnia: 29 stycznia 2009r.
w sprawie: w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
§ 1 uchwały Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 30.706.641,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 20.123.256,15 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10.583.385,81 zł.”
§ 2
§ 2 ust. 1 uchwały Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.378.807,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.466.640,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.912.167,84 zł”
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2010 razy