BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXX/640/2023

z dnia: 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz.  40 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 11, o pow. użytkowej 37,22 m² usytuowanego w budynku nr 21 w miejscowości Popielno, ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem wielkości 3722/296710 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 55 o powierzchni 1,2166 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043539/4, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 wrz 2023 08:49
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 160 razy